Czytania i komentarze na niedzielę

www.rozankiparafia.pl.tl

(Jr 31, 31-34)     Pan mówi: «Oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich władcą, mówi Pan.

Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercach. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi ludem.

I nie będą się musieli wzajemnie pouczać, mówiąc jeden do drugiego: Poznajcie Pana! Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają Mnie, mówi Pan, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał».

 „Przeniesienie”  odczuwania Boga (lub Jego braku) z pozycji kamiennych tablic na pozycję serca  (umysłu) człowieka.. to zasadnicza zmiana  weryfikacji dobra i zła . Już nie muszą Izraelici z każdym zagadnieniem biegać do Mojżesza, do Aarona … ale wewnętrzny głos nazywany prozaicznie „sumieniem” daje człowiekowi odczucie  radości gdy dobro – i niepokoju gdy zło .

Problem t w tym, że niektórzy maja owo sumienie jak nowe; bo nie używane

 (Hbr 5, 7-9)  Bracia:
Chrystus z głośnym wołaniem i płaczem, za swych dni doczesnych, zanosił gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości.

I chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają..

Swoista sprzeczność : „zanosił błagania do Tego , który mógł Go wybawić …i został wysłuchany” …

Chwila.. chwila!! : jak został wysłuchany , skoro Go jednak ukrzyżowali ?

Niekiedy (jakże często) wysłuchanie przez Boga naszych pragnień i próśb ..jest zupełnie inne od tego , czego się spodziewaliśmy ! I nigdy nie jest gorsze od tego czego oczekiwaliśmy ?

(J 12, 20-33) Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: «Panie, chcemy ujrzeć Jezusa». Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi.

A Jezus dał im taką odpowiedź: «Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec.
Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje!»
Wtem rozległ się głos z nieba: «Już wsławiłem i jeszcze wsławię». Stojący tłum to usłyszał i mówił: «Zagrzmiało!» Inni mówili: «Anioł przemówił do Niego». Na to rzekł Jezus: «Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie».
To mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.

Ważną okolicznością tego wystąpienia Jezusa, jest fakt iż przemawia do Greków : trzeba pamiętać, że spadkobiercy  (i wyznawcy) mitów greckich, wraz ze swoimi filozoficznymi poglądami nie dopuszczali do swojej myśli istnienia jedynego Boga; politeizm (wiara w „wielu bogów”) to było coś , w czym wzrastali od dzieciństwa – dlatego ta scena jest tak ważnym „dowodem” Boga  wobec tych – którzy wprawdzie Go szukają – ale nie tam , gdzie On jest ?

Szczęść Boże na tą chwilę - dla Ciebie , który właśnie na tą stronę wszedłeś :)